Skip links

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

A. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Altherm vloerverwarming B.V., statutair gevestigd te Kaatsheuvel, kantoorhoudende te Portugalstraat 3A, 5171 PG Kaatsheuvel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64478580, gepubliceerd op de website van Altherm vloerverwarming B.V. 
B. Offerte: een aanbod van Altherm vloerverwarming B.V. gericht op het tot stand laten komen van een overeenkomst als in artikel 1 sub D gedefinieerd. 
C. Opdracht: alle opdrachten, aanvragen daartoe en alle overige rechtsverhoudingen tussen Altherm vloerverwarming B.V. en Opdrachtgever. 
D. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Altherm vloerverwarming B.V. en een Opdrachtgever. 
E. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Altherm vloerverwarming B.V. en gebruikt maakt van de diensten van Altherm vloerverwarming B.V. of aan wie Altherm vloerverwarming B.V. een offerte stuurt. 
F. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Altherm vloerverwarming B.V. 
G. Schriftelijk: per e-mail, per brief, of op enige andere wijze van verkeer die in het maatschappelijk verkeer als zodoende behoort te worden aangeduid. 
H. Werknemer: iedere werknemer dan wel opdrachtnemer van Altherm vloerverwarming B.V. die ten behoeve van Opdrachtgever Werkzaamheden zal verrichten. 
I. Werkzaamheden: alle door Altherm vloerverwarming B.V. ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door Altherm vloerverwarming B.V. zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Altherm vloerverwarming B.V. voortvloeiende Werkzaamheden en verrichtingen. 
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, op alle aanvragen daartoe en op alle overige rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien van Opdrachtnemer aan of met haar Opdrachtgever. 
2. Door met Opdrachtnemer een Overeenkomst als in lid 1 van dit artikel bedoeld te sluiten gaat de Opdrachtgever expliciet akkoord met het onverkort van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden. 
3. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke naam ook, van de Opdrachtgever op een Overeenkomst als in lid 1 in van dit artikel van de hand, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen wijzigingen. 
4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging. 
5. Indien op een Overeenkomst als in lid 1 van dit artikel bedoeld tevens algemene voorwaarden van leveranciers of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden van toepassing zijn, gelden deze slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de in lid 1 van dit artikel genoemde Algemene Voorwaarden, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen wijzigingen. 
 
 
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen vier (4) weken voordat deze van kracht worden op de Overeenkomst,
medegedeeld worden. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hij aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden gebonden is. 
8. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid en/of voorwaarden kunnen te allen tijde door Opdrachtnemer doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten te leveren. 
 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. De offertes blijven geldig voor een termijn van dertig (30) dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. 
2. De in een offerte genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en eventuele kosten, zoals declaraties en ingeschakelde derden. De offerte en de daarin vermelde prijzen en/of tarieven gelden niet (automatisch) voor nieuwe- of vervolgopdrachten. 
3. Indien de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel gewijzigde informatie, heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven vermeld in de offerte te wijzigen. De hieruit voortkomende schade/kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
4. Indien zich tussen het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan kostenverhogende omstandigheden voordoen zoals bijvoorbeeld wet- of regelgeving, overheidsmaatregelen, fabrieks- en productieprijzen, onderhoud- en reparatiekosten en dergelijke, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de in de overeengekomen prijzen overeenkomstig de kostenverhogende omstandigheden aan te passen en dit bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
5. Aan de op de website van Opdrachtnemer vermelde prestaties, resultaten, capaciteiten, tekeningen, afbeeldingen en dergelijke kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Alhoewel voornoemde factoren zo duidelijk mogelijk omschreven zijn, gelden deze slechts ter illustratie. 
6. Alle bij een aanbieding door Opdrachtnemer verstrekte stukken en gegevens worden naar beste weten verstrekt, maar zijn voor Opdrachtnemer niet bindend. Opdrachtnemer blijft te allen tijde bevoegd daarin wijzingen te brengen. 
 
 

Artikel 4. Overeenkomst 

1. Een Overeenkomst komt tot stand tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever door aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en/of offerte van Opdrachtnemer. Voorwaarde voor aanvaarding door de Opdrachtgever is dat de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn van artikel 3 lid 1 het aanbod en/of offerte accepteert. 
2. Wijkt de aanvaarding als in lid 1 van dit artikel wezenlijk af van de offerte, komt de Overeenkomst pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Opdrachtnemer met de afwijkingen. Indien de afwijkingen niet wezenlijk zijn, komt de Overeenkomst ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Opdrachtnemer tot stand. De kwalificatie van een wijziging als zodoende komt toe aan Opdrachtnemer. Nietigheid van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst doet niet af aan de geldigheid van de Overeenkomst. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn in dat geval wel verplicht de nietige bepalingen aan te passen zodat deze rechtsgeldig zijn. 
3. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
4. Het is de Opdrachtgever – behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer – niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. 
5. Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst indien zij oordeelt dat dit voor een goede uitvoering wenselijk is.
 
 

Artikel 5. Facturering en betaling 

1. Opdrachtnemer zal steeds bevoegd zijn van de Opdrachtgever nadere zekerheid voor de betaling te verlangen alvorens aan te vangen of verder te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst. 
2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden middels storting op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Als dag van betaling zal gelden de dag van creditering van de bankrekening van Opdrachtnemer. 
3. Zolang de Opdrachtgever de door hem verschuldigde bedragen, voorzover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie vereis is, en de Opdrachtgever zal alsdan over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd zijn, ter hoogte van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. 
5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 

 

Artikel 6. (Af)levering van producten 

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Opdrachtnemer haar bedrijf uitoefent. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer te leveren producten. De Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de te leveren producten niet na eerste verzoek van Opdrachtnemer bij deze ophaalt, of indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren producten in ontvangst te nemen. 
2. Indien vervoer van de af te leveren producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De hiervoor bedoelde kosten voor de Opdrachtgever dient de Opdrachtgever bij (af)levering van de producten in contanten te voldoen. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van de vervoerder en de wijze van transport en zal daarbij te werk gaan naar beste weten en kunnen, zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te dragen. De Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. 
3. Indien de Opdrachtgever niet bereid is of in staat is de producten in ontvangst te (doen) nemen, kan Opdrachtnemer de producten als afgeleverd beschouwen en deze opslaan gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is dan gehouden genoegzame zekerheid te stellen voor de kosten van opslag en verzekering. 
4. Het is Opdrachtnemer toegestaan de te leveren producten in gedeelten te leveren.
 
 

Artikel 7. Termijn van (af)levering 

1. Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn waarbinnen de producten worden (af)geleverd, heeft tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. 
2. De binding van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien de Opdrachtgever enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige levering van de producten door Opdrachtnemer mogelijk te maken. 
3. Behoudens grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer geeft overschrijding van de overeengekomen uiterste termijn de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
 
 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle aan de Opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Opdrachtnemer zolang de Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer ter zake van door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren producten, alsmede ter zake van de vorderingen van Opdrachtnemer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 
2. Onverminderd de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten heeft Opdrachtnemer het recht om, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen als bovenbedoeld niet en/of niet geheel en/of niet tijdig nakomt, de geleverde producten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eigenmachtig terug te halen en tot haar te nemen. Alle daaraan verbonden kosten dienen door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden vergoed. 
3. De Opdrachtgever is niet bevoegd over de krachtens het voorgaande nog aan Opdrachtnemer in eigendom toebehorende producten te beschikken, deze te vervreemden, te verpanden of in eigendom over te dragen, behoudens vervreemding in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Opdrachtgever zal verplicht zijn de nog aan Opdrachtnemer in eigendom toebehorende producten zorgvuldig te behandelen en te onderhouden, en te verzekeren tegen de risico’s van beschadiging, verlies en tenietgaan. 
 

 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen 

1. De Opdrachtgever dient de producten bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde artikel aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten: 
 
– of het juiste artikel is geleverd; 
– of het geleverde artikel voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik. 
2. Indien Opdrachtgever een gebrek constateert kan deze het gebrek melden bij Opdrachtnemer, Opdrachtnemer zal in overleg met Opdrachtgever beoordelen welke passende oplossing geboden kan worden om het gebrek te verhelpen. 
3. De Opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van klachten jegens Opdrachtnemer doen gelden, zolang de Opdrachtgever enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens Opdrachtnemer niet is nagekomen. 
4. Een klacht betreffende de uitvoering van een Overeenkomst kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder uitgevoerde overeenkomsten en alsnog uit te voeren overeenkomsten. 
 
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtgever garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst, dat deze voldoen aan de daarin gestelde kwaliteit, eisen en specificaties en dat de zaken vrij zijn van gebreken, zoals contractueel overeengekomen. 
2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen of de te leveren producten geschikt en wettelijk toegelaten zijn voor het gebruik dat de wederpartij ermee beoogd. Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland moeten worden gebruikt is Opdrachtgever er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren producten voldoen aan de eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de producten moeten worden gebruikt. 
3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de wederpartij aan Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst ten tijde van zijn aanspraak reeds aan Opdrachtgever heeft voldaan of zal moeten voldoen.
4. Onverminderd het in lid 2 bepaalde is Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals ten gevolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, of -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt door de door haar geleverde diensten of door bij haar in dienst zijnde personeel, middellijk of onmiddellijk toegebracht aan producten en personen, welke of wie ook. Opdrachtgever is voorts niet aansprakelijk voor schending van octrooien of licenties als gevolg van het gebruik van gegevens welke door of vanwege de wederpartij zijn verstrekt. 
5. In geval van enige aanspraak van derden jegens Opdrachtgever uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) uitvoering, geldt de beperking van de aansprakelijkheid van Opdrachtgever, zoals omschreven in de leden 2 en 3, evenzeer. De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van iedere verdere aansprakelijkheid jegens de derde(n) 
6. Indien de Opdrachtnemer ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de Overeenkomst met Opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Opdrachtnemer Opdrachtgever ter zake volledig vrijwaren. 
 
 

Artikel 11. Overmacht 

1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt ziekte van werknemers dan wel opdrachtnemers, storingen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 
3. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze al kan nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als het ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 
 
 

Artikel 12. Ontbinding 

1. Bij aankoop van producten heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen mits het product in originele staat en zonder beschadigingen wordt geretourneerd. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product of namens de consument. 
2. Tijdens deze termijn zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
4. Indien Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. 
5. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten; 
 
– die door Opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever; 
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 
6. Indien de Opdrachtgever ondanks behoorlijke ingebrekestelling nalatig blijft in nakoming van zijn verplichtingen, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf staakt of overdraagt, in liquidatie treedt of indien op zijn zaken geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, hij komt te overlijden of – in het geval dat de Opdrachtgever een rechtspersoon is – wordt ontbonden, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn alle met de betreffende Opdrachtgever bestaande Overeenkomst(en) zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, ter keuze van Opdrachtnemer, onverminderd de rechten van Opdrachtnemer op schadevergoeding vanwege zodanige ontbinding of opschorting. 
7. In geval van ontbinding of opschorting als hiervoor bedoeld zullen alle vorderingen van Opdrachtnemer op de betreffende Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 
 

Artikel 13. Vervaltermijnen 

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 
 
 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle door Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien Opdrachtgever gevestigd is in het buitenland. 
2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
3. De bevoegd rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de tussen partijen gerezen geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de gesloten Overeenkomst. 
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 
 

Artikel 15. Nadere bepalingen met betrekking tot de voorwaarden 

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is maatgevend bij enig geschil omtrent de uitleg van één der bepalingen van deze voorwaarden.
 
 
 
This website uses cookies to improve your web experience.